turtle chip

Διαδρομή με αναστροφές

Δείτε πως μπορείτε να κάνετε το ρομπότ σας να προχωράει προς τα εμπρός για 5 μονάδες να κάνει αναστροφή και να προχωράει προς τα εμπρός για 5 μονάδες 4 φορές.

Μετακίνηση & στροφή

Δείτε πως μπορείτε να προχωρήστε προς τα εμπρός για 5 μονάδες να στρίψτε δεξιά 90 μοίρες στη συνέχεια να προχωρήστε προς τα εμπρός για 5 μονάδες να στρίψτε δεξιά 90 μοίρες και τελικά να προχωρήστε προς τα εμπρός για 5 μονάδες.

Μετακίνηση και περιστροφή

Δείτε πως μπορείτε να προχωρήστε προς τα εμπρός για 3 μονάδες μετά να κάνετε αναστροφή και μετά να προχωρήστε προς τα εμπρός για 3 μονάδες.